جدید سئو وبلاگ- محتوای طولانی تولید کنید

در کشورهای خارجی وبلاگ نویس ها بر سر طول محتوای شان با هم رقابت می کنند. مقالاتی که می نویسند امکان ندارد زیر ۴ هزار لغت باشد. شما هم باید طول مقالات خود را بالا ببرید. گوگل محتوایی را کامل و جامع می داند که طول آن زیاد باشد.
امکان ندارد در ۱۰۰۰ کلمه بتوانید محتوای کاملی را در یک موضوع خاص به مخاطبانتان ارائه دهید. اگر رقبای شما در این مورد ناتوان هستند و نمی توانند محتوای طولانی تولید کنند مطمئن باشید شما با استفاده از تولید محتواهای طولانی می توانید به راحتی از آن ها جلو بزنید.

ادامه مطلب

ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎن را ﺳﺌﻮ ﮐﻨﯿﻢ؟


ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺎﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﺻﻼ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﯾﺘﻤﺎن را ﺳﺌﻮ ﮐﻨﯿﻢ؟ ! ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اول ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ؟ ﺧﺐ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻫﺪﻓﺘﻮن ﺟﺬب ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺎﻻ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﯾﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش اﺳﺖ .ﺑﻠﻪ اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ در ﺳﺌﻮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش اﺳﺖ وﻟﯽ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ورود ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ اﺗ ﻔﺎق ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺑﺴﯿﺎری از دوﺳﺘﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه از ﮔﻮﮔﻞ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و اﺻﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪش ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ !آﯾﺎ ﺳﺎﯾﺘﺸﺎن ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ آﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺘﺸﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺧﯿﺮ؟ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ آﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ را ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮا ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ . . ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﯿﺮم ﺳﺮاغ اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﺳﺌﻮ و آن ﻫﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﻣﺤﺘﻮا.

ادامه مطلب