نصب وردپرس در سیپنل و دایرکت ادمین

برای نصب وردپرس ابتدا شما نیاز به یک هاست و کنترل پنل آن دار ید. این موارد را باید از شرکتهای ارائه دهنده هاست و سرور تهیه کنید. معمولا هاستهای اشترا کی داری کنترل پنل سی-پنل ) C-Panel ( هستند. علاوه بر سی-پنل، کنترل پنل دیگری بهنام دایکرت ادمین ( Direct Admin ( نیز وجود دارد که نصب وردپرس در آنها تفاو تی ندارد. شما برای نصب وردپرس ابتدا باید آخر ین نسخه آن را از سایت وردپرس فارسی دانلود کنید. فایل وردپرس دورن یک فایل ز یپ قرار داده شده است. سپس در دایرکت ادمین و یا سی پنل خود باید وارد File Manager شده و سپس پوشه Public_html را باز کنید. هر چیزی که درون این پوشه آپلود کنید، بر روی صفحه اص لی سایت شما نمایش داده خواهد شد، پس باید فایل ز یپ وردپرس را اینجا آپلود کنید.
پس از آپلود یک فایل ز یپ به نام wordpress.zip نمایش داده میشود که باید آنها از حالت فشرده خارج یا همان Extract کنید. بعد از اینکار پوشهای به نام wordpress تشکیل خواهد شد که محتو یات آن را باید دوباره به صفحه Public_html منتقل کنید. توجه داشته باشید
که پس Extract فایلهای وردپرس به این قسمت منتقل شدهاند: file manager/public_html/wordpress . برای انتقال فایلهای پوشه وردپرس به مسیر قب لی باید تمامی محتو یات این پوشه را Select all کرده و سپس به آنها را به صفحه قبل یعنی همان آدرس public_html منتقل کنید. پس از اینکار میتوانید فایل ز یپ و آن پوشه WordPress را پاک کنید تا فقط محتو یات پوشه در public_html شما نمایش داده شود. پس از انجام اینکار وردپرس بر روی سایت شما نصب شده و باید برای آن یک دیتابیس در کنترل پنل هاست تهیه و اطلاعات آن را در صفحه پیشفرض yoursite.com/wp-admin وارد کنید تا سیستم راهاندازی وردپرس با موفقیت انجام شود.

ادامه مطلب

ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎن را ﺳﺌﻮ ﮐﻨﯿﻢ؟


ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺎﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﺻﻼ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﯾﺘﻤﺎن را ﺳﺌﻮ ﮐﻨﯿﻢ؟ ! ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اول ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ؟ ﺧﺐ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻫﺪﻓﺘﻮن ﺟﺬب ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺎﻻ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﯾﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش اﺳﺖ .ﺑﻠﻪ اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ در ﺳﺌﻮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش اﺳﺖ وﻟﯽ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ورود ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ اﺗ ﻔﺎق ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺑﺴﯿﺎری از دوﺳﺘﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه از ﮔﻮﮔﻞ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و اﺻﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪش ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ !آﯾﺎ ﺳﺎﯾﺘﺸﺎن ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ آﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺘﺸﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺧﯿﺮ؟ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ آﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ را ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮا ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ . . ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﯿﺮم ﺳﺮاغ اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﺳﺌﻮ و آن ﻫﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﻣﺤﺘﻮا.

ادامه مطلب

جدید نصب واجرای نرم افزار Adobe Photoshop

نصب این نرم افزار مثل نرم افزار های دیگر مراحلی داردکه در زیر توضیح می دهیم برای نصب این برنامه ابتدا cd را در داخل درایو می گذاریم و cd راباز می کنیم و گزینه setup را انتخاب می کنیم و بعداز گذشتن مراحل به ترتیب محل و نصب ان را تعیین می کنیم که مسیر ان در کجا باشد بعداز این مراحل به یک صفحه می
رسیم که کد ورودی نرم افزار را ازما می خواهد در اینجا ما باید به درایو cd برویم و فایل متن داخل cd نرم افزار را باز می کنیم و شماره سریال داخل ان را کپی می کنیم و به داخل setup برمی گردیم ودر قسمت paste.serial namber و مشخصات فردی خودمان را وارد می کنیم به همین ترتیب گزینه next روشن و فعال می کنیم بعد دکمه next را می زنیم و منتظر می مانیم تا نرم افزار نصب شود .بعداز نصب ان منوی start رفته واز قسمت programs گزینه adobe فتوشاپ را انتخاب می کنیم .

پیشنهادی تاریخچه Adobe Photoshop

امروزه نرم افزار فتوشاپ یکی از مهم ترین و ارزشمندترین نرم افزار به شمار می رودکه ازجمله لایه هاومتنوفیلم ها وغیره را آغاز و همراهی می کند در واقع پشتیبانی می کند.از این نرم افزار برای نشان دادن عکس هایی مثل سیاه و سفید را در یک صفحه که رنگ ان تک رنگ باشد استفاده می شود.این نرم افزار پرکاربرد در سال ۷۸۹۱ توسط یک دانشجوی دکترا در دانشگاه میشیگان توانست تصاویر سیاه و سفید را در صفحه خالی نشان دهد.
و توسط برادرش جان نول که که در بخش جلوه های صنعتی و فیلم مسئو لیت داشت این نرم افزار را به یک تصویر برنامه ویرایش کامل یافته معرفی کرد.این دو برادر تصمیم گرفتن نام این نرم افزار را تغییر دهند.درسال ۷۸۹۹ شروع به فروش عکس ونرم افزار های تجاری و غیره کردنبه همین دلیل اسم ان را فتوشاپ گذاشتن
در سال ۷۸۹۹ بین این برادران و شرکت adobe بسته شد وتمام کارهای فتوشاپ به این شرکت فروخته شدو این دو برادر کار خود را از طریق فروش این نرم فزار شروع کردن و اولین فروش آنها درسال ۷۸۸۱ منتشر شد.

پیشنهادی ارائه مطالب Adobe Photoshop

خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی ما رستگار

نرم افزار فتوشاپ یکی از نرم افزار های گرافیکی است که bitmap اسا س آن می باشد.این نرم فزار برای ویرایش تصاویر . طراحی و مواردی همچون گرافیکی و چاپی یا غیره کاربرددارد که کاربران از ان استفاده می کنند. این نرم افزار با چاپگرهاو دستگهای خروجی فیلم بصورت استاندارد می باشد.

به زودی مطالب آموزشی این نرم افزار به شکلی خلاقانه در سایت پوشه نما گذاشته می شود.


پیشنهادی ۱۲ – با توجه کامل بر فروش تمرکز کنید.

•در ایجاد و راه اندازی کسب و کارتان، فروش از هر چیز دیگری مهم تر است. فروش منبع نقدینگی است و نقدینگی هم برای بقای شرکت ضروری است.
•کلید فروش محصول یا خدمات در این است که یک معرفی محصول حرفه ای آماده کرده و بعد هر روز این محصول را به بیشترین تعداد ممکن از افراد ارائه کنید.
•اون قدر روی فروش تمرکز کنید که دیگر از پس جواب دادن (به مشتری) برنیاید.

پیشنهادی هاست پر سرعت وردپرس باید چه امکاناتی دارا باشد؟


هاست وردپرس خوب و با کیفیت همواره باید همیشه دارای پشتیبانی ۲۴ساعته، سرعت بالا، امنیت کافی و قیمت مناسب باشد. برای خرید  بهترین هاست باید به چند مورد بخصوص توجه بالایی داشته باشید همانند: همچون میزان فضای میزبانی Hosting space، پهنای باند بالا Bandwidth و بک آپ گیری منظم و پشتیانی درتمام ساعات روز، ماه، سال دارا باشند. هر شرکت فروش هاست امکانات و خدمات منحصر به فردی دارا هستند. در مجموع ۱۰ مورد ازامکانات اصلی و بسیار مهم برای خرید بهترین هاست را برای شما شرح خواهم داد.

ادامه مطلب

جدیدپیشنهادی دانلود جزوه شیمی دوازدهم فصل سوم

جزوه شیمی دوازدهم فصل سوم: درس شیمی یکی از موضوعات پر کاربرد در زندگی میباشد . با شیمی میتوان به تمام نکات ریز و درشت اجسام و محیط پیرامون خود پرداخت . در سال آخر تحصیل ( پایه دوازدهم ) شما درس شیمی ۳ روبه رو میشوید.
نام اثر : جزوه شیمی دوازدهم فصل سوم
پایه : دوازدهم
درس : شیمی
فصل : سوم


ادامه مطلب

جدیدپیشنهادی قواعد عربی یازدهمدرس عربی درسی دشوار برای بیشتر دانش آموزان هست که امروز برای شما دانش آموزان عزیز پایه یازدهم و داوطلبان کنکور سراسری قصد داریم تا جزوه قواعد عربی یازدهم  را در سایت تیک درس قرار دهیم . یکی از مهم ترین نکات عربی یازدهم در این جزوه به کار برده شده است . برای دریافت جزوه قواعد عربی یازدهم انسانی و ریاضی و تجربی به ادامه مطلب مراجعه نمایید .


ادامه مطلب
بدون تصویر

جدید تاثیر هاست مخصوص وردپرس در سئو سایت

همانطور که می دانید وردپرس محبوب ترین سیستم مدیریت محتوای دنیاست. بسیاری از سایت ها از وردپرس استفاده می کنند و دغدغه اغلب آنها کسب رتبه خوب در گوگل است که بواسطه سئو سایت قابل انجام است. یکی از موارد مهم و تاثیرگذار در سئوی سایت استفاده از هاست مناسب و خوب است که موجب می شود زیرساخت لازم برای بهبود رتبه سایت در نتایج جستجوی گوگل فراهم باشد. این موضوع به این معنی نیست که تنها با هاست خوب می توان در گوگل رتبه خوبی بدست آورد بلکه منظور این است که با هاست مناسب زمینه کار فراهم می شود. از موارد مهمی که باعث می شود هاست، مناسب سایت باشد اشاره می کنم:

  1. سرعت دسترسی خوب – سرعت لود سایت بالا باشد.
  2. آپتایم خوب – حداقل میزان مورد قبول ۹۹٫۹ درصد می باشد.
  3. امنیت خوب – هاست ، امنیت سایت را تحت تاثیر قرار ندهد.
  4. سازگاری کامل – هاست با سایت کاملا سازگار باشد.

در رابطه با سازگاری هاست با سایت می توان به هاست مخصوص وردپرس اشاره کرد که کاملا برای وردپرس کانفیگ شده است.